Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

En önemli doğal kaynaklarımızdan biri durumunda olan ormanlardan yararlanma iki grupta toplanabilir:
1. Ormanların ana (yapacak) ve yan ürünler (yakacak) veya ikincil ürünler şeklinde ekonomimize doğrudan katkısı,
2. Ormanlardan dolaylı yararlanma

Ormanlardan elde edilen ana ürünlerin başlıcaları tomruk (parke, ambalaj, mobilya, kontraplak, kaplama ve inşaat malzemesi vb.), maden direği (maden ocaklarının tavan ve yan destekleri için), kağıtlık odun (kağıt fabrikalarının selüloz ihtiyacı için), lif ve yongadır (dokuma endüstrisinde).

Yan (ikinci) ürün üretimi ise çok daha çeşitlidir. Bu grup ürünler içinde yıllık üretimin hemen hemen tamamına yakını yakacak odun üretiminden oluşur. Sırık, çıra, çubuk, çalı, reçine, şimşir, defne yaprağı, sığla yağı üretiminin ülke ekonomisi içindeki payı çok azdır. Bunların geçmiş yıllara göre önemini kaybetmiş olmasının büyük etkisi vardır. Nitekim Muğla-Köyceğiz arasında yer alan Günlük ağaçlarından elde edilen sığla yağı üretimi büyük ölçüde düşmüştür.

Türkiye ekonomisi üzerinde büyük katkısı olmamakla birlikte özellikle orman köylerinde ıhlamur, kestane ve palamut (palamut meşesinden) toplayıcılığı da yapılır.
Ana ve yan ürünlerin elde edilmesinde en çok köknar, çam, ladin, sedir gibi iğne yapraklı ağaçlarla kayın, kavak, meşe, kestane gibi yayvan yapraklı ağaçlardan yararlanılır. Özellikle son yıllarda ülkemizde kavakçılık ve kavak ağacından kereste üretimi önemli ölçüde artmıştır. Bu bakımdan orman alanlarının yaklaşık %5'ini oluşturan kavaklıklardan, ormanlardan elde edilen kerestenin yarısına yakını karşılanır.

Ormanlar işletmecilik açısından değerlendirildiğinde %55'inin işletmeye uygun verimli korular biçiminde olduğu %45'inin ise baltalık ormanlardan oluştuğu görülür. Ancak koru ormanlarının yaklaşık %25'i bozuk koru, baltalık ormanların da %35'i bozuk baltalık biçimindedir. Sözkonusu orman alanlarından koruların sanayi için, çoğunluğu meşelerin oluşturduğu baltalıkların ise yakacak odun temininde kullanıldığı dikkati çeker. Ormanların gayri safi milli hasıla içindeki payı oldukça düşüktür (binde 5).

Ormanların yukarıda belirtilen doğrudan yararları dışında dolaylı faydaları da vardır. Bu faydaların başında yüzeysel akışa engel olarak erozyonu önlemesi gelir.
Don, sıcaklık, fırtına, rüzgar, kuraklık gibi iklim elemanlarının olumsuz etkilerini azaltır. Nitekim orman örtüsünün olduğu kısımlarda şiddetli don ve kuraklık olayları görülmez, şiddetli rüzgar ve fırtınaların hızını keser, buharlaşmayı azaltarak nem oranını kontrol eder. Yeraltı ve yerüstü sularının rejimlerini kontrol eder. Oksijen vererek havayı temizler, doğal görünümleri ve dinlendirici özellikleri ile turizm ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilirler.

Ormancılığın Önemi ve Faydaları

Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları
karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamı için vazgeçilmezdirler.

1. Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb.hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.
2. Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yapraklı, dalları, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder.
3. Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.
4. Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Bu sahalar milyonlarca canlının yuvasıdır.
5. Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, ikim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.
6. Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin geceler ise sıcaktır.
7. Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.
8. Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.
9. Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.
10. Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini sağlar,
11. Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur,
12. Ormanlar, doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla iyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynaktır.Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Resimleri

 • 5
  Türkiye orman haritası 3 yıl önce

  Türkiye orman haritası

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Ormanlarımızın önemi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  2ORMANLARIMIZORMANLARIN ÖNEMİ

  3. Sayfa
  ORMANLARIN ÖNEMİ

  4. Sayfa
  • Dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 952 milyon hektardır.• Dünya kara alanının % 30‘u Orman Alanlarıdır.• Dünyada 1,2 milyar insan geçimini ormanlardan sağlamaktadır.• Ormanlar yerel toplulukların ve özellikle yerli halkların yaşam şartlarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca ormanlar mal üretimi, ekoturizm ve çevresel hizmetleri yoluyla da çok önemli ekonomik rol oynamaktadır.

  5. Sayfa
  • Ormanlar ekolojik dengenin sürdürülmesinde hayati rol oynamaktadır. Ormanlar aynı zamanda, boş zaman faaliyetleri, miras, tarihi ve kültürel değerleri sağlamak suretiyle de sosyal fonksiyonları yerine getirmektedir.• 1 ton karbonu atmosfere göndermeyi engellemede, ormansızlaşmayı azaltmadan daha düşük maliyetli bir yolu yoktur. (Karbon salınımını azaltmanın en ekonomik yolu ormansızlaşmayı azaltmaktır.)• Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı tahrip edilmektedir.

  6. Sayfa
  ● Bir sektörün ülke kalkınmasındaki yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için o sektörün ülke ekonomisine olan katkısının bilinmesi gerekmektedir. ● Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları; parayla ölçülebilen ve parayla ölçülemeyen katkılar olarak ikiyeayırmak gerekir.● Yapılan bir hesaplamaya göre, bir ağacın sosyal ve ekolojik yararları maddi yararlarından 2.000 kat daha fazladır.

  7. Sayfa
  1) Para ile ölçülebilen katkıları :  Odun kökenli birincil orman ürünleri üretimi, odun kökenli olmayan ikincil orman ürünleri üretimi, insanlara iş alanı yaratmasıyla yaptığı katkı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi, diğer sektörlere katkısı, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi vb. katkılardır.

  8. Sayfa
  2) Para ile ölçülemeyen katkıları : İklim, toprak, su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar, kumul hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmanın önlenmesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünün uzatılması, çığ ve sel baskınlarının önlenmesi, halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ile iş verimini artırması, ülke turizmine katkıları vb.dir.

  9. Sayfa
  ● Ülkemizin değişik iklim koşullarına sahip olması ve 3 floristik bölgenin birleştiği bir yerde bulunması nedeniyle bitki türü çeşitliliği çok zengindir. ● Kültüre alınmış bir çok bitki türü ile evcilleştirilmiş pek çok hayvan türünün yabani ataları ülkemizde doğal olarak bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye dünyadaki 8 büyük gen merkezinden biri olarak bilinir. ● Avrupa kıtasında yetişen 12.000 bitki türünün 3.000'i endemik (yalnızca ülkemizde yetişen) olmak üzere yaklaşık 10.000 türü ülkemizde yetişmektedir.

  10. Sayfa
  ● Ayrıca orman tali ürünleri, çok çeşitli olarak kullanımı olan ürünlerdir. Bazıları doğrudan doğruya kullanılabilir. ● Defne, kekik, adaçayı, kestane, fıstıkçamı, kuşburnu, keçiboynuzu ve benzerleri direkt gıda olarak kullanılabileceği gibi, ihtiva ettikleri uçucu yağlar çeşitli sanayi kollarında da kullanılabilmektedir.

  11. Sayfa
  ● Ağaçlardan elde edilen reçine, sığla yağı gibi balzami yağlar ve bunların türevleri sanayide çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kozmetik, gıda, boya ve kimya sanayilerinde vazgeçilmez kullanım imkanlarına sahiptir. ● Sentetik ilaçların zararlarının artması nedeniyle doğal ve biyolojik kaynaklar daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle gerek ilaç sanayii, gerekse diğer kullanım alanlarında bu ürünlere talep giderek artmakta olup, ihtiyaç duyulan ürün çeşitliliği 30’lardan 60’lara yükselmiştir.  ● Tali ürünlerin önemli faydaları sebebiyle dünya bu ürünleri insanların geleceği olarak görmektedir.

  12. Sayfa
  Küresel Isınmada Ormanların Önemi :● Dünya yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor. Bazı ışınlar, atmosfere salınan ve sera gazları denen karbondioksit ve metan gazlarının oluşturduğu bir katman tarafından tutularak tekrar dünya yüzeyine yansıtılıyor. Bu durum yeryüzünün yeterinden fazla sıcak kalmasını sağlıyor. ● 1860 yılından günümüze kadar tutulan kayıtlar, küresel sıcaklığın ortalama 0,5 ile 0,8 °C arttığını gösteriyor. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına "küresel ısınma" deniyor. 

  13. Sayfa
  ● Fosil (kömür ve petrol) yakıtların yakılması, ormansızlaşma, çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki yığılması küresel ısınmanın başlıca nedenleridir.● Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor.● Ormanların ve ağaçlandırmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır.

  14. Sayfa
  ● Dünyada her yıl, ülkemiz ormanlık alanı kadar bir ormanlık alan, çoğunluğu insan tahribatı sonucu yok olmaktadır. Bu durum başta iklim dengeleri olmak üzere çeşitli çevreselbozulmaları da beraberinde getirmektedir. ● Atmosferdeki sera gazlarını dengede tutabilmek için, önemli karasal karbon yutakları olan orman alanlarının artırılması en büyük hedefimizdir. ● Bu nedenle en kısa sürede orman varlığının artırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere taşınmasının önlenmesi gerekmektedir.

  15. Sayfa
  ● Bu amaca kısa sürede ulaşmak için ülkemizin kaynaklarını seferber ederek çalışmalara hız verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.  ● ‘Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı’nda, kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Bu eylem planı, 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yıllık süre içerisinde 2.300.000 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır.

  16. Sayfa
  Ağaçlandırma Seferberliği uygulamaları sonucunda; ● Su kaynakları korunacak, baraj, göl ve göletlerin toprakla dolması önlenecektir. ● Sel ve taşkınları azalacak, tarım toprakları korunacaktır. ● İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri azaltılacaktır. ● Havadaki karbon emisyon oranı azaltılacaktır.  ● Bozulan tabii denge yeniden tesis edilecektir.

  17. Sayfa
   ● Orman varlığımız artacak, Trakya büyüklüğündeki ülke toprağı ormanlaştırılacaktır. ● Bozuk orman alanları iyileştirilecek, aynı zamanda orman köylülerine ek gelir sağlanacaktır. ● Erozyon önlenecek, toprak kaybı azaltılacaktır. ● Ormanlaştırılacak alanlar, ilerde Şehir Ormanı olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. ● Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak, çevre bilinci geliştirilecektir.  "Bu Seferberlik ile; 2,3 milyon hektar alan ormanlaştırılacaktır"

  18. Sayfa
  Unutmayalım;Ormanlar yok olursa, her şey ve herkes mutlaka zarar görecektir...

  19. Sayfa
  TEŞEKKÜR EDERİZ…

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Videoları

 • 2
  3 yıl önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Türkiye orman haritası
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)